VELOSFRËNN GUSTY BRUCH, affilié à la F.S.C.L.

Comité:

- Président:   THILLEN Anny

- Keesié:   PESCH Serge

- Sekretär:   LUTGEN Alain

- Resp. loisir:  SCHOLTES Luc

Memberen:

- BAUSCH Gust             
- WORMERINGER Eric
- FEIDT Jeff
- BAUSCH Pele               
- FRANCOIS Marc
- MATHEKOWITSCH Claude
- URBES Josy


Éiereprésident:
BERG Jos

------------------------------------------------------

Adress a Clublokal: 59, route d'Arlon  L-7415 Brouch

Konto CCRA: IBAN LU67 0090 0000 2273 8603

contact email:
vfgbruch@yahoo.de 
 
x1x